Connect with us

ΑΣ

Ιστορική ημερομηνία για τον ΠΑΟΚ

Γιατί είναι ξεχωριστή η 15η Ιανουαρίου

PAOK24

Ιστορική ημερομηνία για τον ΠΑΟΚ

Όπως αναφέρει σχετικά στο αφιέρωμα του ο Α.Σ. ΠΑΟΚ…«Η σημερινή ημέρα, Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023, μόνο τυχαία δεν είναι για την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Πριν από 100 ακριβώς χρόνια, στις 15 Ιανουαρίου 1923, ημέρα και τότε Κυριακή (!), στις 10:00 π.μ. συγκεντρώθηκαν για πρώτη φορά οι πρόσφυγες Κωνσταντινουπολίτες της Θεσσαλονίκης στη Λέσχη των Δημοσίων Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, στην οδό Νικηφόρου Φωκά, απέναντι από τον Λευκό Πύργο, και αποφάσισαν την ίδρυση προσφυγικού συλλόγου υπό την επωνυμία «ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ». Η σχετική πρόσκληση δημοσιεύθηκε στον Τύπο της Θεσσαλονίκης:

Στη Θεσσαλονίκη οι πρόσφυγες από την Κωνσταντινούπολη είχαν αρχίσει να καταφθάνουν αμέσως μετά την κατάρρευση του στρατιωτικού μετώπου, το φθινόπωρο του 1922. Η ανησυχία και η ανασφάλεια για το μέλλον όλων των προσφύγων που κατέφυγαν στην Ελλάδα ήταν έκδηλη καθημερινά. Οι εφημερίδες δημοσίευαν καθημερινά πληροφορίες για τις εξελίξεις στο διπλωματικό πεδίο και τις συζητήσεις που λάμβαναν χώρα στη Λωζάννη, εν όψει της υπογραφής ειρήνης μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας. Το ζήτημα της ανταλλαγής των πληθυσμών είχε ήδη τεθεί επί τάπητος και όλα έδειχναν ότι ήταν θέμα χρόνου η υπογραφή της σχετικής συμφωνίας.

Η συγκρότηση συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών κρίθηκε επιβεβλημένη από τους Ρωμιούς της Πόλης που επέλεξαν να εγκατασταθούν στη Θεσσαλονίκη, δεδομένου ότι οι κάτοικοι της «βασιλίδος των πόλεων» λόγω της μόρφωσης και της θέσης τους θα μπορούσαν να βοηθήσουν την κυβέρνηση να πετύχει στους στόχους της, όπως οι ίδιοι πίστευαν, σε στενή συνεργασία με τα άλλα προσφυγικά σωματεία. Όπως δημοσίευσε σχετικά η εφημερίδα Μακεδονία τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 1923:

ΙΔΡΥΘΗ ΧΘΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ

[…] συνήλθον χθες εις την αίθουσαν της Λέσχης του Συνδέσμου των Δημοσίων Υπαλλήλων υπερεκατόν τριάκοντα Κωνσταντινουπολίται, οι οποίοι υπό την προεδρίαν του σεβαστού καθηγητού κ. Στεφάνου, γυμνασιάρχου της εν Γαλατά Εμπορικής Σχολής, αφού έμειναν σύμφωνοι εις την ιδέαν της ιδρύσεως τοιούτου Συλλόγου, υπέγραψαν σχετικόν πρακτικόν, αναθέσαντες εις επταμελή επιτροπήν εκ των κ.κ. Θεοφυλάκτου, Μανούσου, Μυλωνά, Διαμαντοπούλου, Κοτζαμπασούλη, Λουκίδου και Θεοδωρίδου την σύνταξιν καταστατικού. Η προσωρινή Επιτροπή συνήλθεν αμέσως το εσπέρας της χθες και καθώρισε τα σημεία της προκαταρκτικής της εργασίας. Πιστεύεται ότι μέχρι της προσεχούς Κυριακής θα έχη περατωθή η σύνταξις του καταστατικού, οπότε και θα συγκληθή η ολομέλεια διά την επιψήφισίν του.

Η ίδρυσις Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών εκρίθη υπό πάντων επιβεβλημένη, δεδομένου ότι οι κάτοικοι της Βασιλίδος των πόλεων, και ως εκ της μορφώσεως και ως εκ της θέσεώς των, θα δυνηθούν εν στενή συνεργασία μετά των άλλων προσφυγικών Σωματείων (να) βοηθήσουν την Επανάστασιν εις τας προσπαθείας της και την κατεύθυνσιν την οποίαν δίδει προς τας προσφυγικάς μάζας. Και ελέχθη ευτυχώς εις την πρώτην χθεσινήν συνεδρίαν, ότι ο σκοπός του Συλλόγου τούτου, εκτός της αλληλεγγύης των συμπολιτών, θα είναι και αυτός. Ο Εθνικός. Ο απολύτως Εθνικός και Ανορθωτικός σκοπός.

Ο σύλλογος έλαβε την ονομασία «ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ» (ΕΚ) και ήταν ο πρώτος σύλλογος προσφύγων Κωνσταντινουπολιτών που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή. Την πρωτοβουλία της ίδρυσης του συλλόγου είχαν οι Σοφοκλής Τζελέπογλου (ιατρός), Αθανάσιος Φωτόπουλος (φαρμακοποιός), Α. Λουκίδης (συντάκτης της Εφημερίδας Μακεδονία), Στέφανος Νικήτας (φαρμακοποιός), Στέφανος Τλούπας (φαρμακοποιός), και Ευθύμιος Κοτζαμπασούλης (αρχιτέκτονας).

Μόλις μία εβδομάδα μετά, την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 1923, την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος, έγινε νέα Συνέλευση, η οποία επικύρωσε το Καταστατικό της Ένωσης, το οποίο παρουσιάστηκε από την Προσωρινή Επιτροπή που είχε αναλάβει τη σύνταξή του.

Ένωσις Κωνσταντινουπολιτών

Περί σκοπού

Αρθ. 1ον. Σκοπός της Ενώσεως των Κωνσταντινουπολιτών είνε:

α) Η επικοινωνία και στενή αλληλεγγύη των εκ Κων/πόλεως και των ροαστείων αυτής προσφυγόντων ενταύθα και η περίθαλψις των αναξιοπαθούντων εξ αυτών.

β) Η ψυχαγωγία των μελών αυτής από μορφωτικής, ηθικής και εθνικής απόψεως δια της αναδημιουργίας της πνευματικής ζωής της Κων/πόλεως.

γ) Η εμπέδωσις του προσφυγικού εν γένει κόσμου εν τη εθνική και ανορθωτική κατευθύνσει οποίαν διεχάραξεν αυτήν η Επανάστασις του 1922 και

δ) Παλινόστησις των προσφύγων εις τας εστίας των.

Στην ίδια συνέλευση αποφασίστηκε να γίνουν εκλογές την επόμενη εβδομάδα για να εκλεγεί το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚ:

Σήμερον Κυριακήν, 22 Ιανουαρίου 1923 συνήλθον οι εν Θεσσαλονίκη πρόσφυγες Κωνσταντινουπόλεως υπό την Προεδρίαν του κ. Θεοφυλάκτου, ιατρού, Προέδρου της Προσωρινής Επιτροπής προς επιψήφησιν του Νέου Κανονισμού. […] Ακολούθως ανασυγκροτήσαντες την προσωρινήν Επιτροπήν διά της εκλογής των κ.κ. Θ. Θεοφυλάκτου, Ν. Βασιλειάδου, Ι. Μπίμπα, Π. Αυγουστίδου, Α. Λουκίδου, Γ. Μανούσου, Α. Θεοδωρίδου, Ε. Κοτζαμπασούλη, Ι. Λημνίδη, Δ. Ευγενίδη, ανέθηκαν εις αυτήν όπως μέχρι της εσπέρας του επομένου Σαββάτου εγγράψη νέα μέλη, την δε Κυριακήν συγκαλέση νέαν συνεδρίαν προς εκλογήν Δ. Συμβουλίου.

Την επόμενη εβδομάδα, την τελευταία Κυριακή του Ιανουαρίου, στις 29 του μηνός, κλήθηκαν και πάλι τα μέλη της Ενώσεως Κωνσταντινουπολιτών

εις γενικήν συνεδρίαν την σήμερον Κυριακήν 29 Ιανουαρίου και περί την 10ην ώραν π.μ. εν τη αιθούση της Λέσχης του Συνδέσμου των Δημοσίων Υπαλλήλων, οδός Νικηφόρου Φωκά 1, προς εκλογήν Διοικητικού Συμβουλίου. Σημείωσις: Εις την συνεδρίαν θα γίνουν δεκτοί και όσοι εκ των Κωνσταντινουπολιτών εγγραφώσι μέχρι της εσπέρας του Σαββάτου, παρά τω ιατρώ κ. Θεοφυλάκτου έναντι Αγίας Σοφίας, και κ. Α. Θεοδωρίδη γραφεία “Μακεδονίας”.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης ήταν το ακόλουθο: Θ. Θεοφύλακτος (οφθαλμίατρος, Πρόεδρος), Π. Αυγουστίδης (έμπορος, Αντιπρόεδρος), Ευ. Κοτσαμπασούλης (αρχιτέκτονας, Ταμίας), Μ. Οικονομίδης (Γραμματέας), Στ. Νικήτας (φαρμακοποιός, μέλος), Λ. Παλαιολόγος (αρχιτέκτονας, μέλος) Στ. Τλούπας (φαρμακοποιός, μέλος), Ν. Βασιλειάδη (αρχίατρος, μέλος) και Ν. Χασιώτης (μέλος). Μέλη εγγράφηκαν συνολικά 233 Κωνσταντινουπολίτες μέχρι το τέλος Ιανουαρίου.

Με την ίδρυση της Ένωσης Κωνσταντινουπολιτών ουσιαστικά ξεκινάει η ιστορία των ανθρώπων που ίδρυσαν τρία χρόνια αργότερα τον ΠΑΟΚ, καθώς ο ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ αποτελεί το αθλητικό τέκνο της ΕΝΩΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ Θεσσαλονίκης. Το πρωτόκολλο της ίδρυσης του ΠΑΟΚ άλλωστε υπογράφηκε μέσα στα γραφεία της Λέσχης της Ένωσης, ενώ καθ’ όλη την ιστορική διαδρομή της ο ΠΑΟΚ ήταν πάντοτε το καμάρι της ΕΚ και έχαιρε διαρκώς της στήριξης και της εύνοιάς της.

Η άρρηκτη αυτή οικογενειακή σχέση δεν διακόπηκε ποτέ και οι επιτυχίες του ΠΑΟΚ δημιουργούσαν έκδηλα αισθήματα υπερηφάνειας στο μητρικό σωματείο:

Η ένωσις Κωνσταντινουπολιτών Θεσσαλονίκης ήτις είναι ιδρύτρια οργάνωσις του λαοφιλούς μας «ΠΑΟΚ» εκφράζει την χαράν και την υπερηφάνειάν της, διά την κατάκτησιν υπό της ποδοσφαιρικής ομάδος του κυπέλλου Ελλάδος και συγχαίρει την διοίκησιν και τους ποδοσφαιριστάς, δι’ ωραίαν και αξίαν νίκην, ήτις ετίμησε την πόλιν της Θεσσαλονίκης.

Ο πρόεδρος Τριαντάφυλλος Γαϊτανίδης, Ο γενικός γραμματεύς Εμμανουήλ Καλογερόπουλος

Ο ΠΑΟΚ δεν ξεχνά τις ρίζες και την ιστορία του και τιμά σήμερα την ιστορική επέτειο της ίδρυσης του μητρικού του σωματείου με αυτό το μικρό ιστορικό αφιέρωμα, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης».

ΣΧΟΛΙΑ

ΑΣ

Ο… ιπτάμενος Ολλανδός του ΠΑΟΚ (vids)

Τα ατού του Φαν Χάρντερεν που έρχεται για τον Δικέφαλο

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΡΘΡΟΥ

Ο Ολλανδός Μάαρτεν Φαν Χάρντερεν είναι ο δεύτερος εκλεκτός της ανδρικής ομάδας βόλεϊ του ΠΑΟΚ που μαζί με τον Ρούσο θα αποτελέσουν τα «όπλα» του Δικεφάλου τη νέα σεζόν στη θέση των ακραίων.

Ο 33χρονος ύψους 2,00 μέτρα είναι ένας πολύπειρος αθλητής με παραστάσεις από μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Την περασμένη σεζόν στο ιταλικό πρωτάθλημα αποτέλεσε βασικό μέλος της Σιένα έχοντας μ.0 9,2 πόντους, με τα ποσοστά του στην επίθεση να αγγίζουν το 42%, την ώρα που οι άριστες υποδοχές του κυμαίνονταν στο 30%.

https://www.youtube.com/watch?v=0JTAcikVuEw

Πέρα από την εμπειρία που «κουβαλάει» ο Φαν Χάρντερεν είναι ένας παίκτης που αναμένεται να δώσει περισσότερες λύσεις σε σχέση με τον Γιόρνα, στους τομείς της επίθεσης, του μπλοκ και του σερβίς.

Ακόμα και όταν πιέζεται στην υποδοχή, είναι ικανός να δώσει την λύση επιθετικά στη συνέχεια του παιχνιδιού.

https://www.youtube.com/watch?v=CczIPQZjUUo

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΣ

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ για τον Φαν Χάρντερεν

Επισημοποιήθηκε η απόκτηση του Ολλανδού ακραίου

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΡΘΡΟΥ

Παίκτης της ανδρικής ομάδας βόλεϊ του ΠΑΟΚ και με τη... βούλα, ο Ολλανδός ακραίος Φαν Χάρντερεν, όπως σας ενημέρωσε νωρίτερα το PAOK24.

Αναλυτικά όσα σημειώνει ο Δικέφαλος στην ανακοίνωσή του:

Ο ΠΑΟΚ, και το τμήμα Βόλεϊ ανδρών, ανακοινώνουν την έναρξη συνεργασίας με τον αθλητή, Μάρτεν Φαν Χάρντερεν, για την αγωνιστική περίοδο 2023-2024.

Γεννημένος στην Ολλανδία στις 24/01/1990, ο Μάρτεν Φαν Χάρντερεν αγωνίζεται ως ακραίος και έχει ύψος 200cm.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα τη σεζόν 2006-07 από την ολλανδική, Langhenkel Doetinchem, στην οποία έμεινε για πέντε σεζόν, κατακτώντας ένα πρωτάθλημα Ολλανδίας, ενώ πήρε τις πρώτες του παραστάσεις από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αγωνιζόμενος στο CEV Challenge Cup.

Η σεζόν 2012-13 τον βρήκε στην Ιταλία για λογαριασμό της Caffè Aiello Corigliano, ενώ η επόμενη (2013-14) στην Γαλλία με την φανέλα της Beauvais Oise UC.

Τη σεζόν 2014-15 έκανε το πρώτο μεγάλο βήμα στην καριέρα του, παίζοντας στην Γερμανία για λογαριασμό της πανίσχυρης VfB Friedrichshafen, με την οποία κατέκτησε το «Νταμπλ», ενώ έφτασε μέχρι τους «8» του CEV Champions League.

Τη σεζόν 2015-16 αγωνίστηκε και πάλι στην Ιταλία, αυτή τη φορά για την CMC Romagna, ενώ και την επόμενη χρονιά (2016-17) έμεινε στην Serie A, για να αγωνιστεί με την φανέλα της Bunge Ravenna.

Η σεζόν 2017-18 τον βρήκε στην ιταλική Azimut Modena, και η επόμενη (2018-19) στην Itas Trentino, με την οποία κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Συλλόγων.

Τη σεζόν 2020-21 αγωνίστηκε εκτός Ιταλίας, παίζοντας στην Ziraat Bankası Ankara από την Τουρκία, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα.

Την επόμενη χρονιά (2021-22) επέστρεψε στην Ιταλία για την Leo Shoes PerkinElmer Modena, με την οποία έφτασε μέχρι τους «8» του CEV Cup. Την προηγούμενη σεζόν παρέμεινε στο ιταλικό πρωτάθλημα για την Emma Villas Aubay Siena, παραμένοντας σε υψηλό επίπεδο.

Είναι διεθνής με την Εθνική Ομάδα της Ολλανδίας, έχοντας ως ορόσημο την κατάκτηση του European Golden League το 2012.

Πρόκειται για έναν αθλητή με πολλές παραστάσεις στο κορυφαίο επίπεδο, έχοντας παίξει σε υψηλού επιπέδου πρωταθλήματα αλλά και στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση το CEV Champions League.

Καλώς ήρθες στον ΠΑΟΚ, Μάρτεν!

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΣ

Ο Μάαρτεν Φαν Χάρντερεν στον ΠΑΟΚ!

Ο Ολλανδός ακραίος έρχεται στον Δικέφαλο

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΡΘΡΟΥ

Σπουδαία μεταγραφική κίνηση ολοκλήρωσε η ανδρική ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ που φέρνει στην Ελλάδα τον Ολλανδό ακραίο Μάαρτεν Φαν Χάρντερεν.

Ο 33χρονος αθλητής θα αποτελέσει μαζί με τον Ρούσο το βασικό δίδυμο στα άκρα του Δικεφάλου, που δείχνει αν μη τι άλλο με τις δύο αυτές κινήσεις του, ότι επενδύει πολλά με τις συγκεκριμένες επιλογές.

Ο Ολλανδός ύψους 2,00μ. έχει ένα πλούσιο βιογραφικό καθώς έχει αγωνιστεί πέρα από την πατρίδα του σε μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης, αλλά και στην Τουρκία.

Μετά από τα πρώτα του βήματα στην Ολλανδία, ο Φαν Χάρντερεν άνοιξε τα φτερά του για την Ιταλία και τη Γαλλία, ενώ το 2014 πήρε μεταγραφή για το γερμανικό πρωτάθλημα και την ομάδα της Φριντρισχάφεν.

Επέστρεψε στην Ιταλία όπου παρέμεινε για αρκετά χρόνια καθώς φόρεσε τη φανέλα των Ραβένα, Μοντένα, ITAS Τρεντίνο, Σιστέρνα.

Εν συνεχεία ακολούθησε το πέρασμα του από την Τουρκία εκεί όπου αγωνίστηκε για την Ζιραάτ.

Ο Φαν Χάρντερεν επέστρεψε ξανά στην Ιταλία για να αγωνιστεί με τη φανέλα της Μοντένα και την προηγούμενη αγωνιστική χρονιά με την Σιέννα.

Αξιοσημείωτη και η τροπαιοθήκη του έχοντας κατακτήσει ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα συλλόγων τη σεζόν 2018-2019, το CEV Cup την ίδια σεζόν.

Πρωταθλητής σε Τουρκία, Γερμανία και Ολλανδία, αλλά και μία φορά κυπελλούχος στη Γερμανία.

Μέρος της εθνικής ομάδας της χώρας του στην κατάκτηση του European Golden League το 2012.

Καλύτερος ακραίος του Challenge Cup τη σεζόν 2020-2021, καλύτερος σέρβερ τη σεζόν 2018-2019 στο European Golden League, καλύτερος επιθετικός στο CEV Cup τη σεζόν 2018-2019, καλύτερος ακραίος του ιταλικού πρωταθλήματος τη σεζόν 2016-2017.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Blog

Trending