PAOK24Newsfish.grΕλλάδα

Ποιοι συνταξιούχοι διεκδικούν αναδρομικά!

Αναδρομικά από κοµµένα δώρα, µειώσεις και άλλες πηγές διεκδικούν πέντε οµάδες συνταξιούχων

Ποιοι συνταξιούχοι διεκδικούν αναδρομικά!
Μεγάλα ή μικρά ποσά, από περικοπές στις συντάξεις που κρίθηκαν αντισυνταγματικές αλλά και των νέων δεδομένων που αφορούν στο καθεστώς συνταξιοδότησής τους, διεκδικούν πέντε ομάδες συνταξιούχων!
Πρόκειται για παλαιούς και νέους συνταξιούχους που αποχώρησαν πριν ή µετά τον νόμο Κατρούγκαλο και βρίσκονται µπροστά σε ανοιχτό πεδίο διεκδικήσεων. Την κούρσα των αναδροµικών οδηγεί η µεγάλη µάζα των παλαιών συνταξιούχων. Πρόκειται για συνταξιούχους που έχασαν το 2012 τα «κουτσουρεµένα» από το 2010 δώρα και σηµαντικό τµήµα των συντάξεών τους, κύριων και επικουρικών. Οι εν λόγω περικοπές κρίθηκαν το 2015 αντισυνταγµατικές από το ΣτΕ. Ωστόσο δεν είναι οι µόνοι που βρίσκονται σε… αναδροµική τροχιά. Αναλυτικά οι οµάδες συνταξιούχων που διεκδικούν αναδροµικά είναι:

1. Παλαιοί συνταξιούχοι που είχαν προσφύγει στα δικαστήρια κατά των περικοπών του 2012 πριν από την απόφαση-βόµβα του ΣτΕ το 2015.

Σύµφωνα µε το σκεπτικό του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου, οι εν λόγω συνταξιούχοι είναι οι µόνοι που δικαιούνται αναδροµικά από το 2013. ∆εδοµένης της κρίσης του ΣτΕ, θεωρείται βέβαιη η δικαίωση των εν λόγω υποθέσεων. Νοµικοί κύκλοι υποστηρίζουν πως οι εφετειακές αποφάσεις που δικαιώνουν συνταξιούχους δηµιουργούν τη νοµική υποχρέωση στα Ταµεία να πληρώσουν τα επιδικαζόµενα ποσά.

2. Παλαιοί συνταξιούχοι που δεν είχαν προσφύγει στα δικαστήρια κατά των περικοπών του 2012 πριν από την απόφαση-βόµβα του ΣτΕ το 2015.

Σύµφωνα µε το σκεπτικό του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου, οι εν λόγω συνταξιούχοι δεν δικαιούνται αναδροµικά για την περίοδο 2013-2015 για λόγους δηµοσίου συµφέροντος. Συγκλίνουσες νοµικές απόψεις καταλήγουν πως το πλέον βάσιµο χρονικό διάστηµα εντός του οποίου εντοπίζεται έδαφος για τις όψιµες αξιώσεις είναι το 10µηνο Ιούνιος 2015 - Μάιος 2016. Εκεί φαίνεται πως ανιχνεύεται το κυρίαρχο νοµικό κενό. Πρόκειται για το χρονικό διάστηµα ανάµεσα στη δηµοσίευση της απόφασης του ΣτΕ και την ψήφιση του νόµου Κατρούγκαλου (Μάιος 2016).

Η δεύτερη νοµική προσέγγιση ενοποιεί τον χρόνο από τον Ιούλιο του 2015 έως και τον ∆εκέµβριο του 2018, επειδή οι αντισυνταγµατικές περικοπές των νόµων 4051 και 4093 του 2012 συνέχιζαν να επιβάλλονται στις παλαιές συντάξεις µέχρι την «πρεµιέρα» του επανυπολογισµού τον περασµένο Γενάρη. Στον νόµο Κατρούγκαλου υπάρχουν ρήτρες για την εν λόγω περίοδο που µένουν να κριθούν από το ΣτΕ.

3. Νέοι συνταξιούχοι που αποχώρησαν από 13/5/2016 και έως 31 ∆εκεµβρίου 2018 και δικαιούνται προσωπικής διαφοράς.

Υπολογίζεται πως πρόκειται για πάνω από 100.000 νέους συνταξιούχους οι οποίοι εµπίπτουν στην 3ετή µεταβατική περίοδο του νόµου Κατρούγκαλου και δικαιούνται τµήµα «προσωπικής διαφοράς» επειδή η σύνταξή τους -όπως υπολογίστηκε µε την εξίσωση του νόµου 4387 του 2016 (εθνική και ανταποδοτική)- υπολείπεται κατά 20% και πλέον από τη σύνταξη που θα έπαιρναν µε το παλιό καθεστώς. Αναλυτικά, στον νόµο του 2016 αναφέρεται πως για αιτήσεις που θα κατατεθούν το 2016, εάν το ποσό της απονεµόµενης σύνταξης µε το νόµο Κατρούγκαλου υπολείπεται σε ποσοστό άνω του 20% του ποσού της σύνταξης που θα απονεµόταν κατά το προϊσχύσαν καθεστώς, ο συνταξιούχος θα πάρει το µισό, δηλαδή το 50% ως προσωπική διαφορά.

Για παράδειγµα, αν κάποιος ασφαλισµένος ΟΑΕΕ θα ελάµβανε µε τις παλιές διατάξεις 1.300 ευρώ και µε τις διατάξεις του 2016 έλαβε 1.000 ευρώ (διαφορά 23%), τότε θα πρέπει να λάβει τα 150 ευρώ ως «προσωπική διαφορά». Αντίστοιχα, όσοι συνταξι - οδοτήθηκαν το 2017 και ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες δικαιούνται το 1/3 της διαφοράς (δηλαδή το 33,3%), ενώ όσοι έφυγαν το 2018 το 1/4, δηλαδή το 25%. Από φέτος δεν υπάρχει επιπλέον ποσό για τους νέους συνταξιούχους.

Με τον πρόσφατο νόµο που κατάργησε τις περικοπές συντάξεων του 2019, διασώθηκαν και οι εν λόγω «προσωπικές διαφορές» των νέων συνταξιούχων, οι οποίες προέκυψαν από τη σύγκριση δυο ποσών, της «παλιάς» και της «νέας» σύνταξης. Εργατολόγοι επισηµαίνουν τώρα πως η σύγκριση της νέας σύνταξης του Ν. 4387/2016 έπρεπε να γίνει µε την παλιά σύνταξη, χωρίς όµως να συµπεριληφθούν σε αυτό το κρίσιµο ποσό οι περικοπές των νόµων 4051 και 4093 του 2012, που είχαν κριθεί το 2015 αντισυνταγµατικές από το ΣτΕ. ∆ηλαδή το παλαιό ποσό, που χρησιµοποιήθηκε ως µέτρο σύγκρισης, θα έπρεπε κατά τις εν λόγω νοµικές εκτιµήσεις να είναι αυξηµένο, χωρίς να υπολογίζονται τα «ψαλίδια» του 2012.

Αυτό θα είχε ως αποτέλεσµα η «προσωπική διαφορά» για τους περισσότερους απ’ όσους κρίθηκε ότι τη δικαιούνται να βγαίνει µεγαλύτερη, ενώ θα οδηγούσε και µια επιπλέον οµάδα συνταξιούχων που σήµερα δεν λαµβάνουν επιπλέον ποσό σε δικαίωση «προσωπικής διαφοράς». Εφόσον το εν λόγω ζήτηµα προχωρήσει και κριθεί στα δικαστήρια, τότε ενδέχεται να ανοίξει ο δρόµος για νέο κύκλο διεκδικήσεων. Σηµειώνεται πως στο ίδιο άρθρο του νόµου Κατρούγκαλου, όπου ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες της 3ετούς µεταβατικής περιόδου, αναφέρεται πως «εκκρεµείς αιτήσεις συνταξιοδότησης κρίνονται, µε τους κανόνες που ίσχυαν κατά την 31η.12.2014», πριν δηλαδή από τη δηµοσίευση της απόφασης-βόµβας του ΣτΕ.

4. Νέοι συνταξιούχοι που έχουν αποχωρήσει από 13 Μαΐου 2016 και µετά µε διαδοχική και παράλληλη ασφάλιση.

Με πρόσφατη εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας αποσαφηνίστηκε πλήρως το νέο καθεστώς και εισήχθη µια νέα κοινωνικοασφαλιστική λογική για την αντιµετώπιση εργαζοµένων που είχαν µεταβολές φορέα και ασφάλιση σε δύο φορείς κατά την ίδια χρονική περίοδο. Συνεπώς, ασφαλισµένοι µε διαδοχική και παράλληλη ασφάλιση που έχουν λάβει σύνταξη αλλά ο χρόνος της παράλληλης δεν έχει προσµετρηθεί στο ποσό της σύνταξης ως προσαύξηση πρέπει να λάβουν αναδροµικά. Πρόκειται για κατηγορίες ασφα - λισµένων που έχουν λάβει απόφαση συνταξιοδότησης µε επιφύλαξη για τον υπολογισµό του χρόνου της παράλληλης.

Αυτές οι κατηγορίες συνταξιούχων θα πρέπει να λάβουν το ποσό της προσαύξησης που δικαιούνται για τον χρόνο της παράλληλης ασφάλισης κατά τον οποίο έχουν καταβάλει διπλές εισφορές αναδροµικά από τη στιγµή της αίτησης της συνταξιοδότησης. Εξαιρούνται όσοι έχουν λάβει δύο ανταποδοτικές συντάξεις επειδή θεµελίωναν αυτοτελές δικαίωµα και στους δύο φορείς στους οποίους ήταν παράλληλα ασφαλισµένοι (π.χ. ΙΚΑ και ΟΑΕΕ ή ∆ηµόσιο και ΕΤΑΑ κ.λπ.), καθώς έχουν αξιοποιήσει πλήρως όλο τον χρόνο ασφάλισής τους. Στην ίδια οµάδα ανήκουν και ασφαλισµένοι µε διαδοχική και παράλληλη ασφάλιση οι οποίοι έχουν λάβει σύνταξη αυτοτελώς από το ένα Ταµείο και δεν έχουν αιτηθεί τον συνυπολογισµό του χρόνου από τον δεύτερο φορέα επειδή µε το προϊσχύον καθεστώς δεν τους συνέφερε (για παράδειγµα δεν πληρούσαν το όριο ηλικίας του τελευταίου φορέα και δεν θα µπορούσαν να λάβουν σύνταξη ή είχαν οφειλές πάνω από το επιτρε - πόµενο όριο για τη λήψη της σύνταξης).

Αυτές οι κατηγορίες ασφαλισµένων µπορούν τώρα να «αναγνωρίσουν» τον χρόνο που είχαν στο δεύ - τερο Ταµείο -ο οποίος χάνονταν µε το παλαιό καθεστώς- προκειµένου να λάβουν µια προσαύξηση στη σύντα - ξή τους. Η εν λόγω προσαύξηση υπο - λογίζεται µε τον µαθηµατικό τύπο του νόµου Κατρούγκαλου, δηλαδή 0,075% για κάθε µία ποσοστιαία µονάδα επιπλέον εισφοράς και για όλο το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο υπάρχει πληρωµένη παράλληλη ασφάλιση. Ο υπολογισµός αυτός µπορεί να οδηγήσει σε µια αρκετά γενναία προσαύξηση.

5. Νέοι συνταξιούχοι, πρώην δηµόσιοι υπάλληλοι ειδικών µισθολογίων -καταρχήν γιατροί- που απο χώρησαν µετά το 2017.

Οπως επισηµαίνουν έγκριτοι ερ - γατολόγοι, εφόσον οι ρυθµίσεις του ειδικού µισθολογίου του 2017 κριθούν αντισυνταγµατικές και οι µισθοί µετά το 2017 πρέπει να αναπροσαρµο - στούν, αυτό αναπόφευκτα επηρεάζει το άθροισµα των συντάξιµων αποδοχών και το ποσό της σύνταξης. ∆ηλαδή αν επιβεβαιωθούν και στο Εφετείο και τελεσιδικήσουν σε ανώτατο βαθµό οι τρεις πρωτόδικες αποφάσεις που δικαίωσαν πρόσφατα γιατρούς του ΕΣΥ επιδικάζοντας αναδροµικά, ανοίγει νέος κύκλος διεκδικήσεων για αναδροµικά και αναπροσαρµογή συντάξεων.

Αυτό συµβαίνει διότι το ποσό της σύνταξης υπολογίζεται πλέον µε βάση τις συντάξιµες αποδοχές από το 2002 έως τη στιγµή της αποχώρησης. Οι επιπτώσεις διευρύνονται -αυξάνονται δηλαδή τα διεκδικούµενα ποσά- όσο πιο µακριά από το 2017 βγαίνει κανείς στη σύνταξη. Για παράδειγµα, αν κάποιος συνταξιοδοτήθηκε τον Σεπτέµβριο του 2017 δεν πρέπει να περιµένει σπουδαίες επιπτώσεις στο ποσό της σύνταξής του. Αντίθετα, αν κάποιος αποχωρεί τον Μάρτιο του 2019 οι επιπτώσεις είναι µεγαλύτερες.

Η αιτία γι’ αυτό είναι προφανής: όσο µεγαλύτερο διάστηµα µετά το 2017 µπαίνει στην εξίσωση για το ποσό της σύνταξης, τόσο περισσότερο επηρεάζεται το τελικό αποτέλεσµα. Με άλλα λόγια, όσο αποµακρύνεται κανείς από το 2017 και αυξάνει τον «κουµπαρά» των συνταξίµων αποδοχών µε µεγαλύτερα ποσά, τόσο αυτό θα επηρεάσει αργά ή γρήγορα τη σύνταξή του

Πηγή: Έθνος
Διαβάστε περισσότερα στο: Newsfish.gr
Δεν τον ξέχασαν! (pics)

Δεν τον ξέχασαν! (pics)

Τα μηνύματα των Γιώργου Σαββίδη και Κυριάκου Κυριάκου για τον Παναγιώτη Ποικιλίδη

Αχτύπητο δίδυμο! (video)

Αχτύπητο δίδυμο! (video)

Εβγέν Σάκχοφ και Χοσέ Αλμπέρτο Κάνιας δίνουν... ρέστα στην κάμερα του PAOKTV, σε μία συνέντευξη που δεν χάνεται!

Βαρέλα: «Μην μιλάτε για τον χαρακτήρα μου!» (pic)

Βαρέλα: «Μην μιλάτε για τον χαρακτήρα μου!» (pic)

Η απάντηση του Αφρικανού στόπερ σε όσους καταφέρονται εναντίον του με αφορμή την αποχώρησή του από τον #PAOK

«Ο πιο γραφικός παράγοντας του πρωταθλήματος»

«Ο πιο γραφικός παράγοντας του πρωταθλήματος»

Ενοχλήθηκε η ΠΑΕ ΑΕΚ με το ότι ο Αλέξης Κούγιας χαρακτήρισε μαϊμού το περσινό πρωτάθλημα που κατέκτησε

«Θα μας λείψεις Φερνάντο» (pic)

«Θα μας λείψεις Φερνάντο» (pic)

Το μήνυμα του Αλέξανδρου Πασχαλάκη με αποδέκτη τον Βαρέλα

«Κίνητρο μου και η κατασκευή της νέας Τούμπας»

«Κίνητρο μου και η κατασκευή της νέας Τούμπας»

Ο Νίκος Παπαδόπουλος εξηγεί τους λόγους για τους οποίους συμμετέχει στις εκλογές για τον Δήμο Θεσσαλονίκης

Ποιος να συγκριθεί μαζί σας...


Mr. Cold Blood τι έκανες εκεί;


«Θα ήταν μεγάλη χαρά να μείνω στον ΠΑΟΚ»


Τέλος οριστικά ο Χιμένεθ από την ΑΕΚ


«Όλα για την οικογένεια» (pic)


Ποιος ήταν ο πολυτιμότερος της μυθικής σεζόν;


Και τώρα... επιστροφή στη «δουλειά»!


Γκος... συγκλονιστικός: «Τι να κάνεις τα λεφτά όταν κερδίζεις τόση αγάπη;»


Εδώ θα... χτιστεί ο ΠΑΟΚ (pics)


Στοίχημα: Θα παλέψουν οι «Ταύροι» στο Λειψία - Μπάγερν!


«Αντίο» και «ευχαριστώ» από Μιχόγεβιτς (pic)


Εχθρός προ των πυλών της Θεσσαλονίκης


«Το ταξίδι ζωής του Τσούμπα Άκπομ»


«Δεν υπάρχει άλλος στην Ευρώπη σαν τον ΠΑΟΚ»


Εμπειρίες στην Πολωνία για τους μικρούς ποδοσφαιριστές


«Μετά την Εθνική, θα μιλήσουμε με τον εκπρόσωπο μου και τον ΠΑΟΚ»


«Δεν ξέρω κάτι για Κομλιτσένκο και ΠΑΟΚ»


«Αποθεώνουν» τον Άκπομ (pics)


Ιδιαίτερη μέρα για τον Λουτσέσκου


«Αντίο» και της ΚΑΕ στον Γκος (pic)


Αναχώρησε ο Γκος, «σκορπίζουν» και οι τελευταίοι


Ο Ιβάν στήριξε το όραμα του Αρχιεπισκόπου


Διπλός τελικός στο νέο σχέδιο της ΕΠΟ για το κύπελλο


«Επιστρέφει στην Ελλάδα ο Χαρίσης»


«Τσούμπα Άκπομ ο Έλληνας ήρωας» (vid)


«Τρελάθηκαν» τα ΠΑΟΚτσάκια! (vid)


Το... αδελφικό μήνυμα Φιλίποφ σε Σάκχοφ (pic)


Video Check: Ο πρώτος... έλεγχος


«Κινητοποίηση» για Σάκχοφ


Προς Πεύκα η Κελεσίδου


«Η κατάσταση και το πλάνο για τους τραυματίες»


Ραντεβού στην παραλία Θεσσαλονίκης


«Δεν μετρώνται όλα στη ζωή με χρήματα» (pic)


Αλλάζει σελίδα ο Παύλος Μελάς!


Τραγωδία στην Αγγλία!


Ξεκίνημα με... οχτάρα!


Ποντένσε: «Είχαμε έναν δυνατό αντίπαλο απέναντί μας»


ΟΑΣΘ: Ο Ταχιάος θέλει να καταργήσει τη δωρεάν μετακίνηση των ανέργων


«Τους πονάει ο Λουτσέσκου γιατί πήρε το πρωτάθλημα»


Κυρίαρχες στην Ελλάδα, βάζουν βάσεις για Ευρώπη


Δύο στην Εθνική!


FORZA με λεύκωμα του νταμπλούχου ΠΑΟΚ


«Αντίο» με οικογενειακό γεύμα (pics)


Νεκρός σε τροχαίο έξω από τη Θεσσαλονίκη


Αρχηγικό μήνυμα Πέλκα για τους δύο «φευγάτους» (pic)


Υποδοχή στο Δημαρχείο για Κρέσπο!


Οι λεπτομέρειες του πρώτου ιατρικού συνεδρίου του ΠΑΟΚ (video)


Οι «Αήττητοι» με τα μάτια του Α.Σ.


Συνεργασία ΠΑΟΚ με βραβευμένη startup επιχείρηση


Μια ανάσα πριν την κάλπη: Τι δείχνουν τα 9 τελευταία γκάλοπ


Το πρώτο ιατρικό συνέδριο του ΠΑΟΚ! (pic)


Η «γιορτή» των θλιμμένων


Αποχαιρέτησε ο Τζέφερσον (pics)


«Δικαιωμένη για την επιλογή μου»


Η σύντροφος του Ολιβέιρα έβαλε "φωτιά" στη Μύκονο! (pics)


"Με τον Πέλκα και τον Βιεϊρίνια θα διοργανώναμε καλύτερο τελικό"


Θεσσαλονίκη: Καλλιεργούσε στο σπίτι του 25 δενδρύλλια κάνναβης


"Γεύση"... Ολλανδίας για τρεις (pics)


Την Τρίτη ξεκαθαρίζει το τοπίο


Συνεχίζονται οι αντιδράσεις


Ποιος να συγκριθεί μαζί σας...


Mr. Cold Blood τι έκανες εκεί;


«Θα ήταν μεγάλη χαρά να μείνω στον ΠΑΟΚ»


Τέλος οριστικά ο Χιμένεθ από την ΑΕΚ


«Όλα για την οικογένεια» (pic)


Ποιος ήταν ο πολυτιμότερος της μυθικής σεζόν;


Και τώρα... επιστροφή στη «δουλειά»!


Γκος... συγκλονιστικός: «Τι να κάνεις τα λεφτά όταν κερδίζεις τόση αγάπη;»


Εδώ θα... χτιστεί ο ΠΑΟΚ (pics)


Στοίχημα: Θα παλέψουν οι «Ταύροι» στο Λειψία - Μπάγερν!


«Αντίο» και «ευχαριστώ» από Μιχόγεβιτς (pic)


Εχθρός προ των πυλών της Θεσσαλονίκης


«Το ταξίδι ζωής του Τσούμπα Άκπομ»


«Δεν υπάρχει άλλος στην Ευρώπη σαν τον ΠΑΟΚ»


Εμπειρίες στην Πολωνία για τους μικρούς ποδοσφαιριστές


«Μετά την Εθνική, θα μιλήσουμε με τον εκπρόσωπο μου και τον ΠΑΟΚ»


«Δεν ξέρω κάτι για Κομλιτσένκο και ΠΑΟΚ»


«Αποθεώνουν» τον Άκπομ (pics)


Ιδιαίτερη μέρα για τον Λουτσέσκου


«Αντίο» και της ΚΑΕ στον Γκος (pic)


Αναχώρησε ο Γκος, «σκορπίζουν» και οι τελευταίοι


Ο Ιβάν στήριξε το όραμα του Αρχιεπισκόπου


Διπλός τελικός στο νέο σχέδιο της ΕΠΟ για το κύπελλο


«Επιστρέφει στην Ελλάδα ο Χαρίσης»


«Τσούμπα Άκπομ ο Έλληνας ήρωας» (vid)


«Τρελάθηκαν» τα ΠΑΟΚτσάκια! (vid)


Το... αδελφικό μήνυμα Φιλίποφ σε Σάκχοφ (pic)


Video Check: Ο πρώτος... έλεγχος


«Κινητοποίηση» για Σάκχοφ


Προς Πεύκα η Κελεσίδου


«Η κατάσταση και το πλάνο για τους τραυματίες»


Ραντεβού στην παραλία Θεσσαλονίκης


«Δεν μετρώνται όλα στη ζωή με χρήματα» (pic)


Ξεκίνημα με... οχτάρα!


Ποντένσε: «Είχαμε έναν δυνατό αντίπαλο απέναντί μας»


«Τους πονάει ο Λουτσέσκου γιατί πήρε το πρωτάθλημα»


Κυρίαρχες στην Ελλάδα, βάζουν βάσεις για Ευρώπη


Δύο στην Εθνική!


FORZA με λεύκωμα του νταμπλούχου ΠΑΟΚ


«Αντίο» με οικογενειακό γεύμα (pics)


Αρχηγικό μήνυμα Πέλκα για τους δύο «φευγάτους» (pic)


Υποδοχή στο Δημαρχείο για Κρέσπο!


Οι λεπτομέρειες του πρώτου ιατρικού συνεδρίου του ΠΑΟΚ (video)


Οι «Αήττητοι» με τα μάτια του Α.Σ.


Συνεργασία ΠΑΟΚ με βραβευμένη startup επιχείρηση


Το πρώτο ιατρικό συνέδριο του ΠΑΟΚ! (pic)


Η «γιορτή» των θλιμμένων


Αποχαιρέτησε ο Τζέφερσον (pics)


«Δικαιωμένη για την επιλογή μου»


Η σύντροφος του Ολιβέιρα έβαλε "φωτιά" στη Μύκονο! (pics)


"Με τον Πέλκα και τον Βιεϊρίνια θα διοργανώναμε καλύτερο τελικό"


"Γεύση"... Ολλανδίας για τρεις (pics)


Την Τρίτη ξεκαθαρίζει το τοπίο


Συνεχίζονται οι αντιδράσεις


Η δουλειά συνεχίζεται (pics)


O χάρτης της Α2: Ο Ολυμπιακός και οι άλλοι...


Επικοινωνία Λουτσέσκου-Βαρέλα


Ξανά στην Εθνική ο Τζωρτζάτος


Αποθέωσε Κυπαρίσση ο Ναράνχο


Το πείσμα του αρχηγού! (pics)


Αλλάζει σελίδα ο Παύλος Μελάς!


Τραγωδία στην Αγγλία!


ΟΑΣΘ: Ο Ταχιάος θέλει να καταργήσει τη δωρεάν μετακίνηση των ανέργων


Νεκρός σε τροχαίο έξω από τη Θεσσαλονίκη


Μια ανάσα πριν την κάλπη: Τι δείχνουν τα 9 τελευταία γκάλοπ


Θεσσαλονίκη: Καλλιεργούσε στο σπίτι του 25 δενδρύλλια κάνναβης


Αθήνα: Η αυτοκτονία 14χρονης, η σχέση της με 46χρονο και το σημείωμα που άφησε


Ανατροπή υπέρ Ορφανού στη δεύτερη Κυριακή δείχνει δημοσκόπηση


«Οφείλουμε να υποστηρίζουμε τις επενδύσεις»


Εργαστήριο κάνναβης στην Τούμπα!


Η νέα γκέλα Κυριάκου (vid)


Νέα τουρκική πρόκληση - Ζητούν και αποζημίωση για τη Γενοκτονία των Ποντίων!


Επίθεση Ρουβίκωνα με μπογιές και καπνογόνα στη Βουλή


Jamie Oliver: Καταρρέουν τα εστιατόρια του διάσημου σεφ


Συλλήψεις για τρικάκια υπέρ Κουφοντίνα στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης


Δημοσκόπηση Alco για OPEN: Στο 6,3% η διαφορά


Συντάξεις και τέσσερα επιδόματα θα πληρωθούν την Παρασκευή


Σέρρες: 9χρονο κοριτσάκι παρασύρθηκε από λεωφορείο των ΚΤΕΛ


Τρένο συγκρούστηκε με δίκυκλο στη Μοναστηρίου


Βρέθηκε όλμος στην Τούμπα


Γέμισαν με γκράφιτι τα βαγόνια του Μετρό στη Θεσσαλονίκη!


Σύγκρουση λεωφορείου του ΟΑΣΘ με ΙΧ στο Ωραιόκαστρο!


Ερντογάν: «Διώξαμε τους εισβολείς από τα εδάφη μας»


Αποφυλακίστηκε ο δραπέτης - τραγουδιστής (παρουσιαστής και δημοσιογράφος)!


Χωρίς ρεύμα τρεις περιοχές της Θεσσαλονίκης!


Εκατό φαναράκια στον ουρανό της Θεσσαλονίκης!


Φωτιά τα ξημερώματα σε εργοτάξιο του Μετρό!


Εισαγγελική αναίρεση στο βούλευμα για την άδεια του Κουφοντίνα!


Όμηροι σε δώμα στην Ξηροκρήνη!


Στους λογαριασμούς των δικαιούχων η 13η σύνταξη!


Ξεκίνησαν οι έλεγχοι στα καταστήματα για τον αντικαπνιστικό νόμο!


Κι επισήμως εκτός ψηφοδελτίων η Χρυσή Αυγή στη Θεσσαλονίκη!


Ταμίλα Ελευθεριάδου: «Φάρος ευημερίας η νέα Θεσσαλονίκη, πόλος ανάπτυξης η νέα Τούμπα»


Πόντος, Πόλη, ΠΑΟΚ και Πολιτισμός


Η Κίνα μπλόκαρε τη Wikipedia σε όλες τις γλώσσες!


Το σποτάκι που σαρώνει (vid)


Τροχαίο με τραυματίες κοντά στα διόδια Ωραιοκάστρου


Ληστεία με πυροβολισμό στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης


Στις ράγες το τρένο που θα κάνει το Αθήνα - Θεσσαλονίκη σε 4 ώρες


40 κόμματα και σχηματισμοί στις Ευρωεκλογές


Χωρίς νερό το Κορδελιό μέχρι το απόγευμα


Θεσσαλονίκη: Άρπαζε κάρτες και ταυτότητες από πελάτες καταστημάτων!


Ξύπνησε από το κώμα η 8χρονη Αλεξία!


Πολύωρη διακοπή νερού σήμερα στο Κορδελιό!


Τέσσερις φορές ισόβια στον Πάσσαρη!


Θανατηφόρο τροχαίο στο Κιλκίς!


Ρατσιστικά κίνητρα στη δολοφονία του Πακιστανού - Δύο ένοχοι


Δημοσκοπήσεις - ανατροπή για το δήμο Θεσσαλονίκης


Καζάνι που βράζει η Μέση Ανατολή!


Πέθανε ο ηθοποιός Τάσος Πεζιρκιανίδης


Ανεβαίνουν Ορφανός-Ζέρβας


Τρένο παρέσυρε ΙΧ έξω από τη Βέροια, δύο νεκροί!


120 δόσεις: Ρύθμιση εξόδου στη σύνταξη για επαγγελματίες και αγρότες!


Χειροπέδες σε δύο διακινητές!


Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θέρμη


Ποντιακά στο Σινικό Τείχος!


Νέα αναβολή στη δίκη για τον θάνατο του εικονολήπτη στην Καλαμάτα!


Ελεύθερος ο 54χρονος που τραυμάτισε την 8χρονη Αλεξία!


Μεγάλη φωτιά στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής!


Παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση η 8χρονη Αλεξία!