Connect with us

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπακογιάννης: «Γήπεδο μέχρι το 2026 για τον Παναθηναϊκό»

Παρουσίαση και ανακοινώσεις με κάθε επισημότητα για το Βοτανικό

PAOK24

Μπακογιάννης: «Γήπεδο μέχρι το 2026 για τον Παναθηναϊκό»

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, παρουσίασε όλες τις συμβάσεις και το πρόγραμμα της «Διπλής Ανάπλασης», θέτοντας ως χρονικό όριο, για την κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού, μέχρι το καλοκαίρι του 2026.

Όπως ανέφερε…

«Η Διπλή Ανάπλαση είναι μια μεγάλη χωροταξική και πολεοδομική παρέμβαση για τη δημιουργία δύο υπερτοπικών – μητροπολιτικών πόλων αναψυχής, αθλητισμού, πολιτιστικών και άλλων συμπληρωματικών λειτουργιών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και στον Βοτανικό του Δήμου Αθηναίων.

Στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας προβλέπεται η δημιουργία ελεύθερου χώρου πρασίνου, εντευκτηρίου, αθλητικού μουσείου και υπογείου πάρκινγκ και στον Βοτανικό προβλέπεται η δημιουργία γηπέδου ποδοσφαίρου έως 40.000 θέσεων διε- θνών προδιαγραφών FIFA / UEFA 4 αστέρων, αθλητικών εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αθηναίων, χώρων πρασίνου και περιβαλλοντικών υποδομών.

Η έναρξη της Διπλής Ανάπλασης σηματοδοτεί τη μεταφορά των αθλητικών εγκαταστάσεων του ΠΑΟ από την Λ. Αλεξάνδρας στον Βοτανικό.

Η μεταφορά των εν λόγω εγκατα- στάσεων στην περιοχή του Βοτανικού, με ταυτόχρονη μετατροπή της από άναρχη ζώνη βιομηχανίας, βιοτεχνίας και χονδρεμπορίου σε ορθολογικώς πολεοδομούμενη περιοχή με σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις, κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου, καθώς και κτήρια κεντρικών λειτουργιών έχει διπλό στόχο: την ουσιαστική βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης και την πολεοδομική εξυγίανση της περιοχής, η οποία παρά τις θεσμοθετημένες ήδη από το 1985 προβλέψεις ουδέποτε μπόρεσε να υλοποιηθεί και τη διερεύνηση των επιλογών αθλητισμού, αναψυχής, ψυχαγωγίας και εργασίας προς όφελος υποβαθμισμένων περιοχών της πρωτεύουσας.

Για την υλοποίηση του προγράμματος συνεργάζονται η Ελληνική Κυβέρνηση, ο Δήμος Αθηναίων, ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, και η ΑΕΠ Ελαιώνα (Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς).
Ο Δήμος Αθηναίων διασφαλίζει την ωριμότητα της διαδικασίας, συντονίζει τους εμπλεκόμενους φορείς, επιταχύνει τα στάδια υλοποίησης του έργου και έχει την ευθύνη του σχεδιασμού και της υλοποίησης του. Οι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν προβεί στην κατάρτιση διμερών συμφωνιών.

Η υπό έγκριση σύμβαση περιλαμβάνει τις εξής, μεταξύ άλλων, δεσμεύσεις :
Για τα ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΙΙ – Τομέας Ανάπλασης Α ́ (στο Βοτανικό):
«Γήπεδο» (ποδοσφαίρου έως 40.000 θέσεων διεθνών προ- διαγραφών FIFA/UEFA 4 αστέρων).
Ο Δ.Α. αναλαμβάνει την ευθύνη και τις διαδικασίες υλοποίησής του νέου Γηπέδου που θα κατασκευασθεί. Ειδικότερα :
• θα εξασφαλίσει την χρηματοδότηση,
• θα συμβάλλει στην έκδοση των αναγκαίων αδειών και εγκρίσεων, και
• θα προβεί στη δημοπράτηση του έργου με την προβλεπόμενη στο άρθρο 50 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διαδικασία.
Ο Δ.Α. παραχωρεί στον Ερασιτέχνη Π.Α.Ο. την χρήση του Γηπέδου που θα ανεγερθεί με όλα τα συστατικά και παραρτήματα του και όλα τα δικαιώματα χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων εντός αυτού για 99 χρόνια από την ολοκλήρωση της κατασκευής του.

Η παραχώρηση αυτή του Δ.Α. προς τον Ερασιτέχνη Π.Α.Ο. δεν περιλαμβάνει τις εμπορικές χρήσεις του Γηπέδου (ενδεικτικά εστιατόρια, κυλικεία, σουίτες και οποιοσδήποτε άλλος χώρος αναψυχής ή διημέρευσης που δεν φιλοξενεί αθλητικές δραστη- ριότητες ή καθίσματα σε κερκίδες για την παρακολούθηση αυ- τών και τη διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων (πχ. συναυλίες) εντός του Γηπέδου.

«Αθλητικές Εγκαταστάσεις Π.Α.Ο» (7.500 τμ.).
Ο Δήμος Αθηναίων παραχωρεί στον Π.Α.Ο. την χρήση της οικείας έκτασης καθώς και των εγκαταστάσεων και λοιπών χώρων που θα ανεγερθούν εκεί για 99 χρόνια από την ολοκλήρωση της κατασκευής τους καθώς και το δικαίωμα ονοματοδοσίας αυτών.

Κατεδάφιση υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων
Μετά την ολοκλήρωση κατασκευής του Γηπέδου και των Αθλη- τικών Εγκαταστάσεων Π.Α.Ο. και την έναρξη της λειτουργικής χρήσης τους, ο Π.Α.Ο. αναλαμβάνει την υποχρέωση να απο- χωρήσει από τους χώρους της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και να παραδώσει την κατοχή αυτών στον Δ.Α.
Αθλητικό μουσείο-εντευκτήριο, χώρος αναψυχής και εστί- ασης 680 τμ. για τον Π.Α.Ο.
Σε περίπτωση κατασκευής υπόγειου χώρου στάθμευσης, ο Δ.Α. θα υποχρεούται να παραχωρήσει στον Π.Α.Ο. για 99 χρόνια άνευ ανταλλάγματος το δικαίωμα χρήσης δεκαπέντε (15) υπό- γειων θέσεων στάθμευσης, προκειμένου ο Π.Α.Ο. να τις χρη- σιμοποιεί είτε για την κάλυψη των αναγκών της διοίκησης και των υπαλλήλων του είτε να τις παραχωρεί περαιτέρω κατά την απόλυτη επιλογή του είτε να τις εκμισθώνει σε τρίτους για να κα- λύπτει από τα έσοδα λειτουργικές του ανάγκες.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ
Ο Δ.Α. ως ιδιοκτήτης του Γηπέδου παραχωρεί εκ του νόμου τις εμπορικές χρήσεις (σουίτες, καντίνες, μπουτίκ κλπ.) εντός του γηπέδου αυτού στην Π.Α.Ε. Π.Α.Ο. έναντι ανταλλάγματος.
Ο Δ.Α. παραχωρεί στην Π.Α.Ε. Π.Α.Ο. και το δικαίωμα ονοματο- δοσίας του γηπέδου.
Για την παραχώρηση της εκμετάλλευσης των εμπορικής χρήσης χώρων καθώς και του δικαιώματος ονοματοδοσίας του γηπέ- δου, συμφωνείται οικονομικό αντάλλαγμα από την Π.Α.Ε. Π.Α.Ο. προς τον Δ.Α., ως ακολούθως:
Για τις Εμπορικές Χρήσεις του Γηπέδου, το οικονομικό αντάλ- λαγμα , που θα οφείλεται από την Π.Α.Ε. Π.Α.Ο. στο Δ.Α. θα ανέρχεται ετησίως σε ποσό ίσο με το άθροισμα των επιμέρους ποσών που θα προκύπτουν ως εξής:
• Ποσό ίσο με ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) επί των μι- σθωμάτων από δραστηριότητες που αφορούν χώρους εστία- σης και μπουτίκ. Σε περίπτωση που μία από αυτές τις δραστη- ριότητες αυτές (π.χ. μπουτίκ) ασκείται απευθείας από την ΠΑΕ ΠΑΟ, τότε το ποσό της παραγράφου αυτής θα είναι ίσο με πο- σοστό 10% επί του συγκεκριμένου τζίρου.
• Ποσό εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€145.000,00) από την διάθεση των Σουιτών.
• Ποσό ίσο με ποσοστό πενήντα τοις εκάτο (50%) επί των καθαρών εισπράξεων, από την διενέργεια κάθε είδους συναυλιών ή εν γένει πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Για την παραχώρηση του δικαιώματος ονοματοδοσίας το οι- κονομικό αντάλλαγμα συμφωνείται με την παρούσα να ανέρχε- ται σε ποσό ίσο:
• με ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί του Συνολικού Εσόδου Ονοματοδοσίας για τα πρώτα δέκα (10) έτη λειτουργίας του Γη- πέδου.
• με ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για την μετά τα δέκα έτη περίοδο λειτουργίας του Γηπέδου.
Ως Συνολικό Έσοδο Ονοματοδοσίας συμφωνείται ότι είναι το άθροισμα των τυχόν εφάπαξ και των τακτικών ετήσιων κατα- βολών που θα λαμβάνει η Π.Α.Ε. Π.Α.Ο. από την σύμβαση ονο- ματοδοσίας που θα καταρτίσει.
Ελάχιστο Ετήσιο Εγγυημένο Έσοδο για τον Δ.Α.: το ελάχιστο εγγυημένο έσοδο που θα οφείλεται στο ΔΑ από την ΠΑΕ ΠΑΟ θα ανέρχεται σε κάθε περίπτωση στο ποσό των διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (€270.000,00) ανά μισθωτικό έτος, το οποίο θα αναπροσαρμόζεται ετησίως σύμφωνα με το 50% του ποσοστού μεταβολής του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή (τιμάριθμος) του μήνα αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντί- στοιχο του προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή), αρχής γενομένης από την έναρξη της μισθωτικής σχέσης.

Γήπεδο Ποδοσφαίρου
Οι μελέτες του γηπέδου, έχουν συνταχθεί από την Π.Α.Ε. Π.Α.Ο. και έχουν παραδοθεί στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου και με βάσει αυτές συντάσσονται ήδη τα τεύχη δημοπράτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412/2016. Σύμφωνα με τις μελέτες, το κόστος κατασκευής του γηπέδου ποδοσφαίρου έως 40.000 θέσεων, κοστολογείται στο ποσό των 115.000.000 €, το οποίο εξασφαλίστηκε από το ΠΔΕ του ΥΠΕΝ, ενώ τα έργα που αφορούν στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου αλλά και των υποδομών της ευρύτερης περιοχής του Ελαιώνα, προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).
H εκπόνηση μελέτης κυκλοφοριακών επιπτώσεων για την ανέγερση του γηπέδου για τον «Σχεδιασμό και ρύθμιση κυκλοφορίας στον εγγύτερο δακτύλιο περί του γηπέδου του Παναθηναϊκού στο ενοποιημένο Ο.Τ. 45-46-50 και αντίστοιχη εκπόνηση μελέτης κυκλο- φοριακών επιπτώσεων για την ανέγερ- ση του γηπέδου» έχει ολοκληρωθεί και έχει υποβληθεί στο αρμόδιο υπουργείο (ΥΠΟΜΕΔΙ) για έγκριση. Η συγκεκριμένη μελέτη θα συνοδεύει την περιβαλλοντική αδειοδότηση του γηπέδου από το συναρμόδιο υπουργείο ΥΠΕΝ. Με την έγκριση περιβαλλοντικών όρων ανοίγει ο δρόμος για τη δημοπράτηση του γηπέδου.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η σύμφωνη με τις προβλέψεις του από 14.5.2013 Π.Δ. ανέγερση και χρηματοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Σωματείου Π.Α.Ο, μέγιστης επιτρεπόμενης δόμησης 7.500 μ2, σε οικόπεδο εμβαδού 8.140 μ2, ιδιοκτησίας του Δήμου Αθηναίων, στην Περιοχή Ανάπλασης ΙΙ.
Η ΑΕΠ Ελαιώνα αναλαμβάνει έναντι του Δήμου Αθηναίων και του Σωματείου Π.Α.Ο., μεταξύ άλλων, τις εξής δεσμεύσεις:
1. Να κατασκευάσει τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Σωματείου Π.Α.Ο.
2. Να καταβάλει τις δαπάνες έκδοσης των οικοδομικών αδειών για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Σωματείου Π.Α.Ο.
3. Να καταβάλει τις δαπάνες, προκειμένου να κατασκευαστούν οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Σωματείου Π.Α.Ο.
Το Σωματείο Π.Α.Ο. αναλαμβάνει έναντι του Δήμου Αθηναίων και της ΑΕΠ Ελαιώνα, μεταξύ άλλων, τις εξής δεσμεύσεις:
1. Να συνεργάζεται τόσο με την ΑΕΠ Ελαιώνα όσο και με όλους τους λοιπούς φορείς υλοποίησης του Προγράμματος της Δι- πλής Ανάπλασης καθώς επίσης και με κάθε άλλη εμπλεκόμενη διοικητική αρχή για την ανέγερση των αθλητικών εγκαταστάσε- ών του στην Περιοχή Ανάπλασης ΙΙ.
2. Να προωθεί άνευ καθυστερήσεων κάθε αναγκαία διαδικασία αρμοδιότητάς του.
Ο Δήμος Αθηναίων αναλαμβάνει έναντι της ΑΕΠ Ελαιώνα και του Σωματείου Π.Α.Ο., μεταξύ άλλων, τις εξής δεσμεύσεις:
1. Να μεριμνήσει για την προώθηση των διαδικασιών μελέτης και κατασκευής των έργων υποδομής και των εν γένει διαμορ- φώσεων, σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς.
2. Να διαμορφώσει τους αναγκαίους χώρους πρασίνου, με επι- μέλεια, ευθύνη και δαπάνες του.
3. Να προωθεί άνευ καθυστερήσεων κάθε αναγκαία διαδικα- σία αρμοδιότητάς του.
4. Να παραλάβει από την ΑΕΠ Ελαιώνα, ως κύριος του ακινή- του επί του οποίου θα ανεγερθούν, τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Σωματείου Π.Α.Ο. στην Περιοχή Ανάπλασης ΙΙ, μόλις λάβει τη σύμφωνη γνώμη του Σωματείου Π.Α.Ο.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα ερασιτεχνικό σωματείο απολαμβάνει υπερσύγχρονων αθλητικών εγκαταστάσεων για το σύνολο των τμημάτων του συγκεντρωμένων σε έναν ενιαίο χώρο.

Από τα 140 εκατ. ευρώ, τα 97 αφορούν υποδομές πρασίνου και τα 43 εκατ. ευρώ για έρευνες του Γεωπονικού Πανεπιστημίου ενώ θα δοθούν κίνητρα μεταγκαταστάσεων εταιριών.

Οταν συνεργαζόμαστε κερδίζουμε όλοι. Όλοι οι Αθηναίοι και η ίδια η Αθήνα. Νιώθω περηφάνια διότι ένας Δήμος σχεδιάζει κάτι τόσο μεγάλο. Δείχνει έμπρακτα ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του 21ου αιώνα. Θα χρειαστεί ομαδική δουλειά. Είμαι αισιόδοξος για το αποτέλεσμα και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε».

ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Η δοκιμασία του Κοτάρσκι

Η προσοχή στρέφεται στον Κροάτη

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΡΘΡΟΥ

Οι εγκαταστάσεις της Νέας Μεσήμβριας έχουν... αδειάσει τις τελευταίες ημέρες.

Οι διεθνείς έχουν αναχωρήσει για τις πατρίδες τους, μπαίνοντας σε ρυθμούς αγώνων, ενώ οι υπόλοιποι επιστρέφουν σήμερα στο γήπεδο.

Σήμερα, τα "φώτα" στρέφονται στον Ντομινίκ Κοτάρσκι, με την Εθνική Ελπίδων της Κροατίας να αντιμετωπίζει το Ισραήλ στις 18:00 το απόγευμα, σε φιλικό παιχνίδι.

Σύμφωνα με τους συμπατριώτες του, ο Κροάτης γκολκίπερ θα πάρει και σήμερα φανέλα βασικού, με τον Κοτάρσκι να αποτελεί βασικό στέλεχος της Εθνικής ομάδας.

Η Κροατία θα δώσει ένα ακόμη παιχνίδι, αντιμετωπίζοντας την Αγγλία στο Λονδίνο στις 28/03 (21:45), με τον Κροάτη να επιστρέφει κατόπιν στη Θεσσαλονίκη, για να τεθεί στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νοκ άουτ με θλάση ο Κουρμπέλης

Συναγερμός και στον Παναθηναϊκό

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΡΘΡΟΥ

Ο Δημήτρης Κουρμπέλης δεν ταξίδεψε με την Εθνική για το Γιβραλτάρ κι αμέσως σήμανε... συναγερμός και στις τάξεις του Παναθηναϊκού.

Ο Έλληνας άσος, αισθάνθηκε ενοχλήσεις και η μαγνητική, στην οποία υποβλήθηκε, έδειξε πως υπέστη θλάση στον αριστερό μηρό.

Ο Κουρμπέλης τέθηκε νοκ άουτ με φόντο το παιχνίδι με το Γιβραλτάρ, για την πρώτη αγωνιστική των προκριματικών του Euro 2024, ενώ ανησυχία υπάρχει και στο "τριφύλλι", ενόψει της επανέναρξης των πλέι οφ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο διαιτητής του Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός κατήγγειλε απειλές!

Πέφτουμε από τα σύννεφα…

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΡΘΡΟΥ

Ο Γιάκομπ Κέλετ φέρεται να κατήγγειλε απειλές, μετά το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της "Live Sport", o Δανός ρέφερι που σφύριξε στο παιχνίδι της Λεωφόρου, κατήγγειλε στην UEFA πως δέχτηκε απειλές όταν επέστρεψε στη χώρα του.

Τι είχε συμβεί σε εκείνο το παιχνίδι, στο οποίο σφύριξε ο Κέλετ; Στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων έδωσε πέναλτι στον Παναθηναϊκό για αντικανονική ενέργεια του Άβιλα, με τους "κόκκινους" να διαμαρτυρήθηκαν έντονα.

Την ίδια στιγμή, ένας άλλος ξένος ρέφερι, ο Ούγγρος Ιστβάν Βεντ αρνήθηκε να σφυρίξει στο ΑΕΚ-Παναθηναϊκός στην πρεμιέρα των πλέι οφ, με τον Μπένετ να φέρνει τελικά τον Νταμπάνοβιτς στην Ελλάδα, ενώ σύμφωνα με την ίδια εφημερίδα ένας ακόμη elite διαιτητής έριξε... άκυρο στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να οριστεί τελικά ο Ζοάο Πινέιρο στο Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός της 24ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Blog

Trending